Bọc trần 5D cho ô tô ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ