Lắp cam hành trình đáp ứng nghị định 10 VIETMAP VM300 tại Đồng Tháp