Độ mâm Lenso cho ô tô ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ